خوانش گروهی کتاب یادگیری عمیق (جلسه4)

خوانش گروهی کتاب یادگیری عمیق (جلسه4)

جلسه چهارم از رویداد “خوانش گروهی با فیلاگر” خوانش گروهی با فیلاگر، ابتکار عملی از طرف فیلاگر|جامعه هوش مصنوعی ایران است که در آن برای اولین بار، کتاب ها و مقالات ارزشمند در زمینه هوش مصنوعی، توسط اعضای جامعه هوش…

 خوانش گروهی کتاب یادگیری عمیق (جلسه3)

خوانش گروهی کتاب یادگیری عمیق (جلسه3)

جلسه سوم از رویداد “خوانش گروهی با فیلاگر” خوانش گروهی با فیلاگر، ابتکار عملی از طرف فیلاگر|جامعه هوش مصنوعی ایران است که در آن، کتاب ها و مقالات ارزشمند در زمینه هوش مصنوعی، توسط اعضای جامعه هوش مصنوعی ایران بخش…

 خوانش گروهی کتاب یادگیری عمیق (جلسه2)

خوانش گروهی کتاب یادگیری عمیق (جلسه2)

جلسه دوم از رویداد “خوانش گروهی با فیلاگر” خوانش گروهی با فیلاگر، ابتکار عملی از طرف فیلاگر|جامعه هوش مصنوعی ایران است که در آن، کتاب ها و مقالات ارزشمند در زمینه هوش مصنوعی، توسط اعضای جامعه هوش مصنوعی ایران بخش…