برنامه نویسی مقدماتی در کامپیوترهای کوانتومی

با فریمورک های گوگل