پنجمین بوت کمپ هوش مصنوعی فیلاگر

پنجمین دوره “بوت کمپ هوش مصنوعی فیلاگر” برای ورود به بازار کار در حال گسترش…