ورکشاپ رایگان تشخیص عواطف و تحلیل احساسات با هوش مصنوعی فیلاگر

تشخیص عواطف به کمک هوش مصنوعی در این ورکشاپ هوش مصنوعی از فیلاگر، درباره روش…