کتاب “یادگیری عمیق” اثر گودفلو

کتاب “یادگیری عمیق” اثر گودفلو، بهترین مرجع برای یادگیری عمیق از پایه و به صورت کامل هست.